CMS Chính Trị

Quizz 1

CÂU 1: Trước khi có học thuyết Mác, kết quả các phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản đều?

 • Thất bại

CÂU 2: Chủ nghĩa Mác – Lênin do ai sáng lập nên?

 • Mác – Ăngghen

CÂU 3: Mác, Ph. Ăngghen có kiến thức thiên tài trong nhiều lĩnh vực như:

 • Triết học, kinh tế chính trị, toán học, quân sự

CÂU 4: Trong lịch sử phát triển các hình thái kinh tế – xã hội, chính trị xuất hiện vào thời kỳ?

 • Chiếm hữu nô lệ

CÂU 5: Chính trị xuất hiện khi nào?

 • Khi xã hội có sự phân chia giai cấp

CÂU 6: Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước bắt đầu từ đâu?

 • TP. Hồ Chí Minh

CÂU 7: Để nêu cao tính đoàn kết của giai cấp vô sản Lênin đã đề ra khẩu hiệu nào?

 • “Vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”

CÂU 8: Các cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân đầu thế kỷ XIX làm tiền đề hình thành chủ nghĩa Mác là?

 • Phong trào công nhân dệt ở Lyon (Pháp), Hiến chương của công nhân Anh, Công nhân dệt ở Xilêđi (Đức)

CÂU 9: Đâu là hệ tư tưởng tiến bộ nhất, giúp nhân dân lao động và thuộc địa giành lại độc lập, tự do?

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin

CÂU 10: Sau khi học xong môn học chính trị người học cần vận dụng kiến thức như thế nào?

 • Để rèn luyện trở thành người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng lực công tác

CÂU 11: Nguồn gốc lý luận trực tiếp để triết học Mác ra đời là:

 • Triết học cổ điển Đức

CÂU 12: Nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành nên chủ nghĩa xã hội khoa học là:

 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp

CÂU 13: Hoàn thành định nghĩa sau: «Chính trị là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người, giai cấp, đảng phái, dân tộc trong việc …, …, …. và …..quyền lực chính trị »

 • giành, giữ, tổ chức, thực thi

CÂU 14: Những thành tựu lý luận là nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin là:

 • Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

CÂU 15: Những thành tựu khoa học tự nhiên là cơ sở khoa học trực tiếp hình thành chủ nghĩa Mác là:

 • Học thuyết về sự tiến hóa các loài của Đacuyn, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lomoloxop, Thuyết tiến hóa các loài của Svac, Slaydel

Quiz 2

CÂU 1: Giai đoạn đầu của quá trình nhận thức (nhận thức cảm tính) ở con người, bao gồm:

 • Từ cảm giác đến tri giác và biểu tượng

CÂU 2: Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin thì phương thức tồn tại của vật chất là:

 • Vận động

CÂU 3: Phép biện chứng duy vật có những nguyên lý cơ bản là:

 • Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển

CÂU 4: Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là?

 • Có quan điểm toàn diện trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng

CÂU 5: Trong các hình thức vận động sau của vật chất thì hình thức vận động nào là cao nhất?

Xã hội

CÂU 6: Đâu là một trong những giai đoạn của quá trình nhận thức?

Trực quan sinh động

CÂU 7: Phát triển là một khuynh hướng của vận động đối với các sự vật hiện tượng bao gồm :

Đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, bao hàm cả sự thụt lùi đi xuống làm tiền đề cho sự phát triển

CÂU 8: Theo Lênin, thuộc tính chung nhất của vật chất là gì?

Tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác

CÂU 9: Định nghĩa “Vật chất là một phạm trù của triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh không lệ thuộc vào cảm giác” của nhà tư tưởng nào?

V.I.Lênin

CÂU 10: Phản ánh đặc biệt của bộ óc con người với hiện thực khách quan được thể hiện như thế nào?

Phản ánh có sự tích cực, chủ động, sáng tạo; có quy trình tự trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng có chọn lọc và định hướng, mô hình hóa trong tư duy, hiện thực hóa qua hoạt đông thực 

CÂU 11: Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, bản chất của ý thức được hình thành như thế nào?

Phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc người

CÂU 12: Ph. Ăngghen đã chia vận động của vật chất thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

5

CÂU 13: Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện như thế nào?

Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, thức có sự tác động trở lại đối với vật chất

CÂU 14: Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển là?

Khi xem xét sự vận hiện tượng chúng ta phải đặt nó trong trạng thái vận động, phát triển, áp dụng quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể

CÂU 15: Giai đoạn sau của quá trình nhận thức (nhận thức lý tính) ở con người, bao gồm:

Từ khái niệm đến phán đoán và suy lý

Quiz 3

CÂU 1: Thực chất của đấu tranh giai cấp trong lịch sử xã hội loài người là?

 • Đấu tranh vì lợi ích kinh tế không thể điều hòa được

CÂU 2: Trong quan hệ sản xuất, yếu tố nào mang tính quyết định nhất ?

 • Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất

CÂU 3: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quy luật phát triển xã hội được thể hiện như thế nào?

Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất

CÂU 4: Theo chủ nghĩa Mác –Lênin, tính thống nhất của thế giới thể hiện ở?

Tính vật chất

CÂU 5: Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con người tác động vào thế giới khách quan bao gồm những thình thức nào?

Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị – xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học

CÂU 6: Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, nguồn gốc vận động của vật chất là:

Tự thân vận động, do mâu thuẫn bên trong quyết định

CÂU 7: Phương thức sản xuất bao gồm những yếu tố nào sau đây?

 • Lực lượng sản xuất và Quan hệ sản xuất

CÂU 8: Đảng ta chủ trương phát triển lực lượng sản xuất bằng cách?

Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức

CÂU 9: Trong những quy luật của phép biện chứng duy vật, quy luật nào vạch ra nguồn gốc động lực của sự phát triển?

 • Quy luật mâu thuẫn

CÂU 10: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng được thể hiện như thế nào?

Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng ra đời có sự tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng

CÂU 11: Trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự phát triển?

Quy luật phủ định

CÂU 12: Trong lực lượng sản xuất, yếu tố nào cách mạng nhất?

Công cụ lao động

CÂU 13: Động lực chủ yếu của tiến bộ xã hội là?

Sự phát triển của lực lượng sản xuất

CÂU 14: Theo học thuyết Mác, bản chất của con người là:

Tổng hòa các mối quan hệ xã hội

CÂU 15: Đảng ta chủ trương phát triển quan hệ sản xuất bằng cách?

Chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường

Quiz 4

CÂU 1: Chủ ngĩa đế quốc là gì?

Chính sách mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hoạt động thuộc địa hóa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác

CÂU 2: Trong kinh tế, phương thức sản xuất hàng hóa phát triển mạnh nhất trong hình thái kinh tế – xã hội nào?

Tư bản chủ nghĩa

CÂU 3: Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở đâu?

Hà Lan

CÂU 4: Điều kiện nào để sản xuất hàng hóa ra đời?

Có sự phân công lao động xã hội và tư hữu về tư liệu sản xuất

CÂU 5: Một trong những phát kiến địa lý quan trọng làm cơ sở cho chủ nghĩa thực dân ra đời là?

Tìm ra châu Mỹ

CÂU 6: Trong tư liệu lao động, bộ phận nào quyết định đến năng suất lao động?

 • Công cụ lao động

CÂU 7:

Vai trò của sản xuất hàng hóa đối với xã hội là?

Duy trì và phát triển xã hội

CÂU 8:

Trong kinh tế chính trị Mác, học thuyết nào sau đây được gọi là hòn đá tảng?

Học thuyết giá trị thặng dư

CÂU 9:

Trong nền sản xuất lớn hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong quá trình sản xuất?

Sức lao động

CÂU 10:

Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên bắt nguồn từ đâu?

Anh

CÂU 11:

Trong các khâu của quá trình sản xuất, khâu nào giữ vai trò quyết định?

Sản xuất

CÂU 12:

Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa sức lao động?

Con người được tự do về than thể và không có tư liệu sản xuất

CÂU 13:

Giá trị thặng dư là gì?

Là giá trị dôi ra ngoài sức lao động, bị nhà tư bản chiếm đoạt

CÂU 14:

Để tích lũy nguyên thủy tư bản, chủ nghĩa tư bản đã dùng thủ đoạn nào?

Dùng bạo lực tàn khốc, dã man, tước đoạt, cướp bóc, tăng thuế

correct

CÂU 15:

Đâu là hàng hóa?

Bút của nhà sản xuất muốn bán ra thị trường

Quiz 5

CÂU 1:

Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội là?

Đây là giai đoạn thấp, mới thoát thai từ xã hội cũ vì vậy còn nhiều tàn dư trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

CÂU 2:

Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta có bao nhiêu đặc trưng cơ bản?

6

CÂU 3:

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa?

Một bên là giai cấp công nhân và nhân dân lao động vừa giành được chính quyền nhà nước với một bên là giai cấp bóc lột và các thế lực phản động mới bị đánh đổ

CÂU 4:

Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã xác định bao nhiêu phương hướng để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa?

7

CÂU 5:

Lênin đã áp dụng thành công lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin vào hiện thực về chủ nghĩa xã hội ở nước nào?

Nga

CÂU 6:

Chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ nước nào?

Liên Xô

CÂU 7:

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bắt đầu từ khi nào?

1954

CÂU 8:

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là?

Là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ xã hội cũ sang xã hội mới

CÂU 9:

Vì sao chủ nghĩa xã hội hiện thực sụp đổ ở Liên Xô?

Do sự sai lầm trong cải tổ và sự phản bội của Gorbachev

CÂU 10:

Khi nói: “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa” là bỏ qua yếu tố nào?

Bỏ qua việc xác lập của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa

CÂU 11:

Ai là người đề ra khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

V.I. Lênin

CÂU 12:

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được tính từ khi?

Cách mạng tháng Mười Nga 1917

CÂU 13:

Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là?

Từ một nền sản xuất nhỏ là phổ biến quá độ lên CNXH không qua chế độ TBCN

CÂU 14:

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn được gọi là?

Cương lĩnh 1991

CÂU 15:

C.Mác và Ph. Angghen đã chia chủ nghĩa cộng sản thành bao nhiêu giai đoạn phát triển?

2

Quiz 6

CÂU 1:

Yếu tố nào tạo nên sự cố kết trong cộng đồng dân tộc Việt Nam?

Nhu cầu lao động sản xuất, chiến đấu dựng xây đất nước

CÂU 2:

Hãy lựa chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau?

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc với nền văn hóa Đông Sơn; Nhà nước Chăm Pa Cổ với nền văn hóa Sa Huỳnh; Vương Quốc Phù Nam với nền văn hóa Ốc Eo

CÂU 3:

Những bài học kinh nghiệm sau: “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy yếu chống mạnh”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng đông” thể hiện điều gì?

Truyền thống lao động cần cù

CÂU 4:

Sông Bạch Đằng hiện nay ở những tỉnh nào?

Quảng Ninh, Hải Phòng

CÂU 5:

Trong lịch sử, Việt Nam luôn là mục tiêu nhòm ngó của các thế lực từ bên ngoài xâm lược lớn hơn mình rất nhiều lần, nguyên nhân từ yếu tố nào?

Tài nguyên thiên nhiên dồi dào

CÂU 6:

Di cốt và công cụ cổ xưa ở những địa danh: Võ Nhai (Lạng sơn ), núi Đọ (Thanh hoá), Thẩm Ồn (Nghệ An ), Xuân Lộc (Đồng nai ) được nêu lên nhằm giải thích điều gì sau đây?

Cư dân Cổ Việt Nam không phải di cư từ nơi khác đến mà có nguồn gốc bản địa từ rất sớm. Việt Nam là một trong những địa chỉ trên thế giới xuất hiện con người

CÂU 7:

Một trong những nhiệm vụ mà Đảng ta xác định đối với vấn đề dân tộc đó là?

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân

CÂU 8:

Văn hóa Đông Sơn là nền văn hóa đại diện cho Nhà nước nào sau đây?

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

CÂU 9:

Quê hương của cố Tổng Bí thư Trần Phú?

Hà Tĩnh

CÂU 10:

Việc đắp đê trị thủy trong lịch sử dựng nước của nhân dân Việt Nam đã góp phần trực tiếp hình thành nên truyền thống tốt đẹp cơ bản nào sau đây?

Truyền thống đoàn kết

CÂU 11:

Phương án nào sau đây KHÔNG đúng?

Cần cù vốn là bản chất của lao động nói chung

CÂU 12:

Trong các phương án sau, đâu là quan điểm của Đảng ta về vấn đề dân tộc?

Các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, kiên quyết chống mọi âm mưu chia rẽ

CÂU 13:

Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh có ý nghĩa?

Tinh thần đoàn kết, đắp đê, trị thủy của dân tộc

CÂU 14:

Đoạn trích sau trong Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đoạn trích đó nói lên truyền thống tốt đẹp cơ bản nào của dân tộc Việt Nam?

Truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí kiên cường bất khuất

CÂU 15:

Yếu tố nào tạo nên cốt lõi văn hóa, là cội nguồn của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam?

Sự gắn bó làng, xóm; nước và nhà hoà quyện với nhau

Quiz 7

CÂU 1:

Đâu là một trong những tên gọi của Đảng ta?

Đảng Lao động Việt Nam

CÂU 2:

“Ra đời trong quá trình khai thác thuộc địa lần I của Pháp; sau chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển rất nhanh. Tuy ít về số lượng, ra đời muộn so với giai cấp công nhân châu Âu, đời sống gắn với sản xuất công nghiệp, họ là đại biểu của phương thức sản xuất tiên tiến nhất”. Đây là quan điểm nhằm chỉ giai cấp, tầng lớp nào?

Tư sản Việt Nam

CÂU 3:

Ngày 17 tháng 6 năm 1929 là mốc thời gian đánh dấu tổ chức cộng sản nào được thành lập?

Đông Dương Cộng sản Đảng

CÂU 4:

“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đoạn trích trên được trích tại điều bao nhiêu của Hiến pháp Việt Nam?

Điều 4

CÂU 5:

Trước năm 1930, ba tổ chức Cộng sản tồn tại ở Việt Nam được thể hiện như thế nào?

Chia rẽ, mâu thuẫn, tạo điểm yếu để thực dân đàn áp

CÂU 6:

Tất cả tổ chức chính trị ra đời đều tuân thủ một số quy luật nhất định, vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời theo quy luật nào?

Là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam

CÂU 7:

Lý do nào khẳng định giai cấp nông dân không thể dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng đấu tranh chống Pháp, không có khả năng lãnh đạo cách mạng?

Không đại biểu cho một phương thức sản xuất tiên tiến, không có hệ tư tưởng độc lập

CÂU 8:

Hồ Chí Minh đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa” vào thời gian nào?

Tháng 7 năm 1920

CÂU 9:

Phương án nào sau đây mô tả xã hội Việt Nam trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?

Từ một quốc gia phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, trở thành nô lệ

CÂU 10:

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước giành được nhiều thắng lợi, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong các phương án sau, đâu là bài học kinh nghiệm của Đảng ta?

Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân

CÂU 11:

Cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của bao nhiêu năm đấu tranh anh dũng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Của 15 năm lãnh đạo

CÂU 12:

Nguyên nhân thất bại của các phong trào Cần Vương, nông dân Yên thế, yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, Đông kinh nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam quốc dân Đảng là gì?

Bế tắc về đường lối chính trị, lỏng lẻo về tổ chức, không có cơ sở rộng rãi trong quần chúng

CÂU 13:

Phương án nào sau đây KHÔNG đúng về chế độ phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX?

Từng bước thiết lập nên những chính sách mới nhằm phối hợp, đoàn kết nhân dân chống lại thực dân Pháp

CÂU 14:

Tiểu thương, tiểu chủ, công chức, trí thức, học sinh, sinh viên là lực lượng thuộc?

Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam

CÂU 15:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ đây cách mạng Việt nam đã có một đảng chân chính lãnh đạo, trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. Đồng thời, ……

chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối, bế tắc về phương pháp cứu nước đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng

Quiz 8

CÂU 1:

Một trong những quan điểm của Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cách mạng thành công phải có…

Sự lãnh đạo của Đảng cách mạng theo Chủ nghĩa Mác – Lênin

CÂU 2:

Lời dặn sau của Hồ Chí Minh: “Bất kỳ việc gì, chúng ta phải bắt đầu từ gốc, dần dần đến ngọn, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, chớ nên tham mau, tham nhiều trong một lúc”. Người đang nói đến điều gì?

Mối quan hệ giữa chính sách, quan điểm và cách thực hiện chúng

CÂU 3:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân là gì?

Suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội

CÂU 4:

Yếu tố nào quan trọng nhất góp phần hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?

Phẩm chất cá nhân của Người

CÂU 5:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng chính thức ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ Đảng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…”

Đại hội Đại biểu lần thứ VII

CÂU 6:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội là gì?

Sự cống hiến, sự chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng cộng sản trở thành hiện thực ở đời sống nhân dân

CÂU 7:

Giai cấp tư sản Việt Nam có số ít là tư sản mại bản có quyền lợi kinh tế chính trị gắn liền với đế quốc thực dân; phần lớn còn lại là ……

Tư sản dân tộc

CÂU 8:

“Bất cứ ở đâu, trên thế giới chỉ có 2 loại người : bóc lột và bị bóc”. Nhận định này là của ai?

Hồ Chí Minh

CÂU 9:

“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” là tư tưởng thuộc nội dung nào sau đây?

Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

CÂU 10:

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình có truyền thống…. Ở làng….xã….huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hãy lựa chọn phương án phù hợp sau để hoàn thành đúng thứ tự các thông tin?

Nho học yêu nước, Sen, Kim Liên

CÂU 11:

Hồ Chí Minh là lãnh tụ của tổ chức nào?

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

CÂU 12:

Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 1911-1920 là giai đoạn thể hiện nội dung nào sau đây?

Xác định con đường cứu nước, giải phóng dân tộc

CÂU 13:

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là học tập……

Lý luận cách mạng Việt Nam

CÂU 14:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do …. tốt hoặc kém”. Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống theo các phương án sau:

Cán bộ

CÂU 15:

Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào lúc chủ nghĩa tư bản đang tồn tại như thế nào?

Đã trở thành chủ nghĩa đế quốc

Quiz 9

CÂU 1:

Mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta là?

Kinh tế thị trường định hướng XHCN

CÂU 2:

Sinh ra và lớn lên trong một nước thuộc địa ½ phong kiến; kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phần lớn đảng viên của Đảng xuất thân từ giai cấp nông dân, luôn bị kẻ thù đàn áp dã man. Do đó,….…

Để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, bí quyết thành công của Đảng chính là luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân; luôn là ngọn cờ tiền phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội

CÂU 3:

Những nguy cơ, thách thức như: Tụt hậu về kinh tế, chệch hướng về chủ nghĩa xã hội, nạn tham nhũng và quan liêu, “diễn biến hòa bình”… được Đảng ta nhận định trong Văn kiện?

Văn kiện Đại hội IX

CÂU 4:

Muốn có phương thức sản xuất chủ nghĩa xã hội, hình thái kinh tế – xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cần?

Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật tương ứng

correct

CÂU 5:

Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo ở nước ta?

Nhà nước

CÂU 6:

Ai đã khẳng định: “Nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa đây không phải là kinh tế thị trường tự do theo kiểu tư bản chủ nghĩa, cũng không phải là kinh tế bao cấp, quản lý theo kiểu tập trung quan liêu và cũng chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bởi vì Việt Nam đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vừa có vừa chưa có đầy đủ các yếu tố của chủ nghĩa xã hội”.

Nguyễn Phú Trọng

CÂU 7:

Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất ở nước ta được biểu hiện dưới hình thức?

Cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, hộ gia đình

CÂU 8:

Thị trường tài chính của nước ta hiện nay có nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện một số hiện tượng có tham vọng thâu tóm ngân hàng, hiện tượng này có ảnh hưởng gì đến ổn định cho đất nước?

Tất cả các đáp án đều đúng

CÂU 9:

Sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất còn được gọi là?

Sở hữu nhà nước

CÂU 10:

Đặc điểm lớn nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là gì?

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa

CÂU 11:

Thành phần kinh tế nhà nước hiện nay ở nước ta bao gồm?

Tất cả các phương án đều sai

CÂU 12:

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết …….lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất”. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trố

Kinh tế thị trường

CÂU 13:

Vấn đề “Tam nông” là vấn đề gì?

Nông nghiệp, nông thôn, nông dân

CÂU 14:

Thành phần kinh tế nhà nước ở Việt Nam được hình thành trên loại hình sở hữu về tư liệu sản xuất nào?

Sở hữu toàn dân

CÂU 15:

Phương án nào phản ánh nhiệm vụ của Đảng ta trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước?

Tất cả các đáp án đều đúng

Quiz 10

CÂU 1:

Như thế nào là một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc?

Những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đó; Giữ gìn bản sắc dân tộc đi đôi với chống lạc hậu, lỗi thời hủ tục, tập quán cũ

CÂU 2:

Để bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc cần phải?

Bảo vệ các di sản và giá trị văn hóa truyền thống

CÂU 3:

Điền từ còn thiếu trong câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sống sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, nghệ thuật. Những công cụ sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là ……..”

Văn hóa

CÂU 4:

Văn hóa là sự tổng hỏa của các giá trị về?

Vật chất và tinh thần

CÂU 5:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống?: “về xây dựng và phát triển nền văn hóa … tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” được đề ra vào năm nào?

Việt Nam

CÂU 6:

Đảng và nhà nước ta coi chính sách dân số là?

Quốc sách

CÂU 7:

Nền văn hóa Việt Nam được hình thành trên cở sở đặc trưng văn hóa tổng hợp các dân tộc Việt Nam nên có tính chất gì?

Thống nhất trong đa dạng

CÂU 8:

Khuyến khích mọi người làm giàu theo pháp luật là ?

Khắc phục tư tưởng bao cấp ỷ lại

CÂU 9:

Thực hiện các chính sách xã hội vì con người Đảng chủ trương?

Phát triển kinh tế gắn liền với công bằng xã hội

CÂU 10:

Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người là?

Tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi

CÂU 11:

Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của?

Toàn dân do Đảng lãnh đạo

CÂU 12:

Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế – xã hội?

Tất cả các đáp án đều đúng

CÂU 13:

Giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay cần phải có?

Sự hợp tác đa phương

CÂU 14:

Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nay là?

Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

CÂU 15:

Chủ trương phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả là hướng đến?

Đảm bảo mọi người dân được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

Quiz 11

CÂU 1:

Toàn cầu hóa nghĩa là?

Sự hợp tác đa phương giữa các quốc gia

CÂU 2:

Quốc phòng là gì?

Là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội và đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của Nhà nước và nhân dân để phòng…nhằm giữ vững hoà bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô

CÂU 3:

Để động viên chiến đấu bảo vệ tổ quốc Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải……” điền từ còn thiếu vào câu nói trên?

Cùng nhau giữ lấy nước

CÂU 4:

Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay là?

Bảo vệ Đảng nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh chính trị, kinh tế, tư tưởng

CÂU 5:

Bảo vệ tổ quốc được xem là nhiệm vụ như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Chiến lược

CÂU 6:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của….”.

Đảng, Nhà nước và toàn dân

CÂU 7:

Cơ sở chính trị -xã hội vững chắc cho quốc phòng và an ninh thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải?

Vững vàng về chính trị tư tưởng

CÂU 8:

Quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng an ninh là?

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện

CÂU 9:

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang âm mưu chống phá Việt Nam bằng chiến lược nào?

Bao vây cấm vận

Diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ

CÂU 10:

Một trong những nhiệm vụ của quốc phòng an ninh hiện nay là?

Làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

CÂU 11:

Trong sự kết hợp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng cần phải là?

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành phố

CÂU 12:

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc luôn phải?

Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác

CÂU 13:

An ninh quốc gia là gì?

Là sự ổn định trong quan hệ chính trị giữa các giai cấp, khẳng định vị trí lãnh đạo của giai cấp cầm quyền đối với các giai cấp khác và vị trí độc lập, tự chủ của chính quyền nhà nước đối với các Nhà nước khác trên thế giới

CÂU 14:

Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập vào?

Ngày 22 tháng 12 năm 1944

CÂU 15:

Sức mạnh để bảo vệ tổ quốc là?

Của khối đại đoàn kết dân tộc, cả hệ thống chính trị

Quiz 12

CÂU 1:

Đối với trí thức trong phát huy đoàn kết dân tộc cần phải?

Phát huy dân chủ và trọng dụng nhân tài

CÂU 2:

Tôn giáo nào ở nước ta hiện nay có số lượng tín đồ đông nhất?

Phật giáo

CÂU 3:

Việt Nam hiện nay có bao nhiêu tôn giáo chính?

6

CÂU 4:

Các thế lực thù địch hiện nay lợi dụng vấn đề tôn giáo để làm gì?

Phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ

CÂU 5:

Để nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra khẩu hiệu gì?

“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công”

CÂU 6:

Việt Nam hiện nay có bao nhiêu dân tộc?

54

CÂU 7:

Nguồn gốc hình thành nên tôn giáo là gì?

Xã hội, nhận thức, tâm lý

CÂU 8:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc truyền đạo và các hoạt động tôn giáo cần phải?

Tuân thủ hiến pháp và pháp luật

CÂU 9:

Dân tộc nào ở nước ta chiếm thành phần dân số đông đảo nhất?

Kinh (Việt)

CÂU 10:

Hoạt động tôn giáo hiện nay vẫn còn phức tạp với những biểu hiện nào?

Tổ chức truyền đạo trái phép, hành nghề mê tín dị đoan, kích động, chống đối

CÂU 11:

Thực hiện đại đoàn kết dân tộc Đảng và nhà nước bảo đảm lợi ích chính đáng của?

Mọi tầng lớp dân cư

CÂU 12:

Theo Ph. Ăng nghen đã có một nhận xét làm cho chúng ta thấy rõ bản chất của tôn giáo như sau: “Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là …….. – vào trong đầu óc của con người – của những lực lượng bên ngoài chi phối cuộc sống của họ, chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế.”.Điền từ còn thiếu vào đoạn văn trên?

Sự phản ánh hư ảo

CÂU 13:

Chính sách nhất quán của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với tôn giáo là gì?

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân

CÂU 14:

Tôn giáo nào xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nước ta?

Đạo Phật

CÂU 15:

Để phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc Đại hội X đã đề ra “Nâng cao năng lực chiến đấu của Đảng, phát huy ………, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mơi, sớm đưa nươcs ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” điền từ còn thiếu vào đoạn văn trên?

sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Quiz 13

CÂU 1:

Một trong những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì?

Nhà nước của dân, do dân và vì dân

CÂU 2:

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát lên đấu tranh tự giác đươc đánh dấu bởi?

Phong trào đấu tranh công nhân Ba Son

CÂU 3:

Giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử to lớn là?

Lãnh đạo cách mạng; đại diện phương thức sản xuất tiên tiến tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

CÂU 4:

Đảng ta xác định xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có bao nhiêu đặc trưng?

5

CÂU 5:

Một trong những yếu tố thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền “là đẩy mạnh phòng chống ….”. Điền từ còn thiếu vào chổ trống?

Suy thoái đạo đức

CÂU 6:

Xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay phải xuất phát từ căn cứ cơ bản nào?

Nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như cương lĩnh của Đảng về Nhà nước và pháp luật

CÂU 7:

Đảng ta xác định: “Tổ chức quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền…..”

Lập pháp, hành pháp, tư pháp

CÂU 8:

Một trong những tiêu chuẩn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch có năng lực là?

Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng

CÂU 9:

Nội dung sau đây nói về vấn đề gì?: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”.

Quan điểm đối ngoại

CÂU 10:

Điền từ thích hợp vào khoảng trống sau: Tham nhũng hiện nay là một trong bốn …………… của Việt Nam.

Bệnh

CÂU 11:

Một trong những biện pháp để xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị là?

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ quan lập pháp

CÂU 12:

Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Hiến pháp

CÂU 13:

Trong các cơ quan tư pháp, cơ quan nào biểu hiện quyền tập trung nhất?

Tòa án nhân dân

Quizz 14

CÂU 1:

Sự phát triển giai cấp công nhân Việt Nam về số lượng đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất đạt ……………?

Khoảng 10 vạn người

CÂU 2:

Mặt trận tổ quốc Việt Nam có vai trò như thế nào trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

Phản biện xã hội

CÂU 3:

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay là?

Chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

CÂU 4:

Tổ chức công đoàn Việt Nam ra đời được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Thành lập Công hội đỏ Bắc kỳ

CÂU 5:

Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất vì?

Lực lượng sản xuất tiến bộ, có trình độ xã hội hóa cao

CÂU 6:

Những nguy cơ, thách thức như: tụt hậu về kinh tế, chệch hướng về chủ nghĩa xã hội, nạn tham nhũng và quan liêu, “diễn biến hòa bình”… được Đảng ta nhận định trong Văn kiện của đại hội nào?

Đại hội Đảng lần thứ IX

CÂU 7:

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ?

Quan trọng và cấp bách

CÂU 8:

Điền từ còn thiếu vào khái niệm sau: “Giai cấp công nhân là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ ………., hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất ………..”

Công nghiệp

correct

CÂU 9:

Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

Phần lớn xuất thân từ nông dân

CÂU 10:

Sự phát triển giai cấp công nhân Việt Nam về số lượng đến năm 1929 đạt?

22 vạn người

CÂU 11:

Thực dân Pháp đã thực hiện mấy lần khai thác thuộc địa?

2

CÂU 12:

Hiểu như thế nào về khái niệm giai cấp công nhân là gì?

Là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp

CÂU 13:

Ngoài truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì giai cấp công nhân Việt Nam còn có truyền thống tiêu biểu nào?

Trung tâm đoàn kết toàn dân tộc; Giữ vai trò lãnh đạo cách mạng; Giữ vững truyền thống độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội

CÂU 14:

Sau khi chiếm được Việt Nam, thực dân Pháp đã tiến hành?

Chương trình khai thác thuộc địa

CÂU 15:

Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh là trách nhiệm của?

Cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, người công nhân và của người sử dụng lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *