MAR2023 – Nghiên cứu marketing

mar2023

Bài 1

thu thập, phân tích, xử lý thông tin – nghiên cứu ứng dụng – k cần nghiên cứu mkt – chuyên môn hóa – ntd cuối cùng – nghiên cứu mkt – nghiên cứu về xúc tiến hỗn hợp – theo loại sp – theo quá trình nghiên cứu mkt – tính theo yêu cầu của khách hàng

Bài 2

xác định làm rõ vấn đề, phân tích bối cảnh  – xd các mục tiêu – xđ làm rõ vấn đề, phân tích bối cảnh – nghiên cứu thăm dò, mô tả, nhân quả – thường sd pp nghiên cứu thực nghiệm – nghiêm cứu thực nghiệm – dài nhất – xd các giả thiết nghiên cứu – tối thiểu hóa lượng thông tin – trình bày và báo cáo – thiết kế dự án nghiên cứu chính thức

Bài 3

dài nhất – hướng về các nỗ lực giải pháp – loại hình công ty – dài nhất – các thông tin đc sd – thực trạng hđ qc – đề cập tới cái cần – xd cây mục tiêu – tất cả các cuộc nghiên cứu mkt

Bài 4

xđ nguồn và dạng dữ liệu – dữ liệu phải lấy từ 1 nguồn – 4  – nghiên cứu tài liệu – sd 1 loại câu hỏi – chi phí thiết kế – phải biết đc xác xuất – dài nhất – thời gian phê chuẩn dự án

Bài 5

k có sẵn – thông tin đc thu thập – dài nhất – các hóa đơn thanh toán – xác định những thông tin -2134 – trợ giúp hỗn hợp – điều tra phỏng vấn – chi phí thu thập – phỏng vấn nhóm

Bài 6

quan sát – quan sát k có tổ chức – thứ 2 – k có cơ họi cho việc lặp lại – thử nghiệm trong phòng thí nghiệm – xác lập 1 giả thuyết – 7 – thử nghiệm theo tự nhiên – đối tượng thử nghiệm

Bài 7

dài nhất – thang tỷ lệ – giá trị – thang điểm đánh giá có nhiều mục lựa chọn – đáp viên khó trả lời – bảng liệt kê lối sống – các thuộc tính hay đặc điểm đối tượng – quyết định số lượng các hạng mục

Bài 8

dài nhất – dài nhất – phỏng vấn k chính thức – ngắn nhất – thiết kế cấu trúc = câu hỏi  –  hình thức và phương pháp – phân tích viên phải – câu hỏi bậc thang – mang tính áp dặt – sd nhiều nhóm từ \

Bài 9

do hạn chế thời gian – những sai số do những mẫu – 1 người – 5 – càng lớn càng cao – lấy mẫu phân tầng – ngẫu nhiên đơn giản – mẫu cả khối – mẫu tiện lợi

Bài 10

hiệu chỉnh – nv nghiên cứu – 3 – giải thích sai – thống kê miêu tả – phải có tiềm lực tài chính nhất định – phân tích nhiều biến – đánh giá xu hướng – hồi quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *