Nghiên cứu marketing – MAR202 – MAR2023

Đề cương ôn tập cuối môn:

Nghiên cứu marketing

Chạy SPSS

Bài tham khảo 1

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-1

Bài tham khảo 2

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-2

Bài tham khảo 3

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-3

Bài tham khảo 4

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-4

Bài tham khảo 5

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-5

Bài tham khảo 6

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-6

Bài tham khảo 7

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-7

Bài tham khảo 8

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-8

Bài tham khảo 9

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-9

Bài tham khảo 10

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-10

Bài tham khảo 11

asm-nghien-cuu-marketing-fpoly-bai-11

25k 3 vé xem phim