BUS2043 – Quản trị bán hàng – SU20

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

Tham khảo CÁCH DOWLOAD Tài Liệu

Bài tham khảo 1

Bài tham khảo 2

Bài tham khảo 3