Marketing Mạng Xã Hội – DOM105

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website, mong bạn có thể thông cảm không dùng Cốc Cốc, tắt Ad block và làm theo hướng dẫn trong đó để tải tài liệu. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

vấn đáp mar mạng xã hội

Bài tham khảo 1

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-1

Bài tham khảo 2

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-2

Bài tham khảo 3

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-3

Bài tham khảo 4

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-4

Bài tham khảo 5

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-5

Bài tham khảo 6

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai6

Bài tham khảo 7

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-7

Bài tham khảo 8

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-8

Bài tham khảo 9

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-9

Bài tham khảo 10

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-10

Bài tham khảo 11

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-11

Bài tham khảo 12

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-12

Bài tham khảo 13

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-13

Bài tham khảo 14

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-14

BÀI THAM KHẢO 15

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-15

BÀI THAM KHẢO 16

BÀI THAM KHẢO 17

marketing-mang-xa-hoi-fpoly-bai-17

BÀI THAM KHẢO 18

Slides cuối môn