TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website, làm theo hướng dẫn trong đó để tải tài liệu. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

Bài tham khảo 1

Bài tham khảo 2

Bài tham khảo 3